• Vyprodáno

72. Reakce stavebních výrobků na oheň

126 stran, 1. vydání z roku 2010

150,00 Kč
S DPH
Vyprodáno

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a evropský systém jejich klasifikace v rámci požární bezpečnosti. Jejím cílem je poskytnout dílčí informace o vývoji zkušebních testů požárně technických charakteristik stavebních materiálů a zejména podat přehled současných zkušebních metod pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň. Jelikož třída reakce na oheň je v úzké souvislosti s charakteristikami materiálů, obsahuje publikace i informace o závislosti fyzikálních a mechanických vlastností stavebně konstrukčních materiálů na tepelném namáhání a možnostech, které poskytují dílčí pasivní požárně ochranné systémy stavebních konstrukcí.

Parametry

Vydání
1. vydání
Rok vydání
2010
Počet stran
126

Specifické reference

isbn
978-80-7385-093-7

prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
V současnosti pracuje na Katedře požárního inženýrství, Fakulty speciálního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině. Garantuje, vede přednášky, semináře a konzultace z předmětu Testování materiálů pro potřeby požární ochrany ve třech stupních vysokoškolského studia. Je řešitelem třech grantových projektů. Je autorem a spoluautorem 4 vysokoškolských učebnic, 11 vědeckých monografií, 1 kapitoly v knize, 4 učebních textů, 15 vědeckých prací v zahraničních vědeckých časopisech, 20 v domácích vědeckých časopisech a 92 příspěvků na mezinárodních vědeckých a odborných konferencích. Vychoval 18 doktorandů.


doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
V současnosti pracuje na Katedře protipožární ochrany Dřevařské fakulty Technické univerzity ve Zvoleni. V r. 1996 obhájila disertaci v oboru Technologie zpracování dřeva, v r. 2001 habilitovala v oboru Struktura a vlastnosti dřeva. Na TU Zvolen pracuje od r. 1991. Garantuje, vede přednášky, semináře, cvičení a konzultace z předmětů Chemie, Materiál a požár, Základy hoření, Dynamika rozvoje požáru ve třech stupních vysokoškolského studia v denní a externí formě. Je spolugarantem doktorského studijního programu Protipožární ochrana a bezpečnost. Je řešitelem, zástupcem řešitele a spoluřešitelem grantových projektů z oblasti zhodnocování materiálů na bázi dřeva a vysokoteplotní degradace materiálů, řešitelem a spoluřešitelem projektů na přípravu osnov a učebnic v oblasti materiálů v protipožární ochraně, chemii a environmentální chemii. Je autorem a spoluautorem 2 vysokoškolských učebnic, 3 vědeckých monografií, 1 kapitoly v knize, 17 učebních textů, 7 vědeckých prací v zahraničních vědeckých časopisech, 25 prací v domácích vědeckých časopisech a 63 příspěvků na mezinárodních vědeckých a odborných konferencích.


doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Je absolventkou Stavební fakulty VUT v Brně. Původně pracovala na Městské inspekci požární ochrany v Ostravě jako samostatný odborný inspektor. Následně působila a dosud působí jako pedagog na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Od r. 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Její odborné působení je orientováno zejména do problematiky stavebních materiálů a konstrukcí v návaznosti na požární bezpečnost staveb. V této oblasti přednáší, publikuje a podílí se na řešení grantových úloh a odborných projektů.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: